„Środa na Okólniku” – Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

„Środa na Okólniku”

Wyko­nawcy:

  • Monika Sasi­now­ska — sopran, Mar­cin Wort­mann — bary­ton, Woj­ciech Pyrć — for­te­pian, Tomasz Osta­szew­ski — akor­deon, Szy­mon Nidzwor­ski — sak­so­fon, Anna Łukaw­ska — klarnet
  • Orkie­stra Sym­fo­niczna UMFC
  • JACEK ROGALA — dyrygent
  • Jarosław Praszczałek (asystent dyrygenta)

Pro­gram:

  • F. Liszt — I Kon­cert for­te­pia­nowy Es-dur S. 124
  • G. Ros­sini – Largo al fac­to­rum (Cava­tina Figara z I aktu opery Cyru­lik sewil­ski)
  • H. Tomasi — Kon­cert na sak­so­fon altowy i orkiestrę
  • M. Maj­ku­siak — Con­certo „Clas­sico” na akor­deon i orkie­strę symfoniczną
  • W.A. Mozart — Teme­rari! Sor­tite! — Come sco­glio immoto resta (recy­ta­tyw i aria Fior­di­ligi z I aktu opery Cosí fan tutte)
  • J. Fra­nçaix — Kon­cert na klar­net i orkiestrę